Ten geleide

Jan Schot, 31 maart  2019

Uitwaaierend opstel over een wereld waarin mensen informatie aan elkaar doorgeven, maar doorgaans zo gedachteloos dat ze eenvoudigweg als doorgeefluik beschouwd kunnen worden.

Jaap zelf geeft er de voorkeur aan bezig te zijn met (zijn txaenz te besteden aan) het zuiver krijgen en houden van zijn eigen taal of begrippenapparaat.

doorgeefluik

Jaap Schot, 31 juli 2002

Het is helemaal niet ongebruikelijk om te lezen dat de cultuurdragers bij hun uitsterven de cultuur in kwestie mee hun graf, dus: het verleden, in nemen. De laatste spreker van de taal is al stom, heeft al geen taal meer, wordt immers niet verstaan: heeft die taal in privaat bezit en dat kan niet.

Zo is het ook met de begrippen, niet slechts met de woorden en uitdrukkingen. De begrippenapparatuur gaat met de gebruikers ten onder evenals het er aan gekoppelde, artificiële, gedrag.

De Druïden zijn niet meer, hun religie, hun manieren van doen, hun cultuur verdwenen met hen, stierven met hen de gewelddadige dood door christenhand. De leiders van de roomse kerk kenden de boven beschreven samenhang voortreffelijk en lieten ook de Zuid-Amerikaanse beschavingen op deze wijze vernietigen.

Ook die ‘filosoof’ met die Japanse naam die schreef dat er een eind aan de geschiedenis gekomen is, kan weinig anders bedoelen dan de overwinningskreet van de USAmerikanen: “Er zijn geen andere besprekingswijzen van de stand en gang van zaken in de wereld meer dan de onze”. Er kan nog wel geklaagd en geprotesteerd worden, maar de gedachte zelfs, dat de analyse van het gebeuren anders zou kunnen en moeten, wordt opgevat als absurd en/of primitief en het aanhoren niet waard.


Het aantonen van het verzonnen zijn van begrippen is veel minder gemakkelijk dan het invoeren van nieuwe begrippen waarbij iets bestaands (een verschijnsel, een intersubjectief te krijgen ‘gegeven’) is aan te wijzen.

Ik ben dan ook niet verder gegaan dan voor mijzelf af te rekenen met die verzinsels die door mij heen voortbestonden zonder dat ik, zelf ooit iets ‘met ze had’, ‘met ze deed’, ‘met ze kon’.

Iedereen heeft per slot van rekening slechts voor eigen gebruik zijn hersenen (en als die werken, bewust maken: een brein). Gelijk heeft en niet lastig gevallen dient te worden, wie een doorgeefluik wil zijn. Bijvoorbeeld omdat dat zo weinig mogelijk wrijving met anderen oplevert. Bovendien levert dit een gezelschap op van anderen die gelijke begrippen, en daaraan gekoppelde gewoonten, doorgeven. De tijd van de nog ooit mogelijke eenheid (aller mensen broederschap) wordt geacht voorbij te zijn. Nou, mooi dan: aller mensen geïsoleerdheid van elkander is bereikt. Hoera. Massa’s geïsoleerden die demonstreren en protesteren worden soms nog opgevat als acties van zulke eenheden als ‘het volk’, wat totale onzin is: deze mensen zijn niet meer een volk dan een stel koeien van een boer een kudde vormen. Het zijn stuks vee, die koeien en die mensen. Gebruiksvee, ook al is [‘Animal Farm’ van (‘1984’) Orwell] de boer verdreven en zelfs het oppervarken niet meer aanwijsbaar, nog slechts ‘het systeem’ [= de som van alle gewoonten] actief.

Terzijde. Al noemde Orwell het oppervarken dat de revolutie misbruikte uitdrukkelijk ‘Napoleon’ en niet ‘Jozef Stalin’ , de USAmerikanen wisten al verfilmend te bereiken dat de mensen hun eigen situatie niet herkenden in Orwell’s ‘sprookje’.

Kennis en inzicht leveren geen macht, het heeft niet langer maatschappelijk erkende ‘zin’ wijs te worden: er luistert geen mens, nog minder is er ergens een vrager of geïnteresseerde. Publicatieruimte is er alleen nog op de achterkant van advertenties en propagandateksten en dat maakt dat déze kwaliteit journalisten de media vult met hun nodeloos ‘boeiend’ vuil. Dat vuil brengt de lezers/hoorders/kijkers precies in de stemming die voor de advertenties technisch nodig is: toe aan ontsnapping aan de vermelde vloed van leed, toe aan ontkomen aan de dreiging van ongezondheid en ander gevaar (zelfs de minst voorkomende ziekten zijn al op televisie geweest), toe aan mee geteld worden, want gewezen op dat er geteld wordt – let op al die eigennamen en het gemekker over ‘sterren’.

Goed, het leek mij voor mij dus beter het geïsoleerd zijn totaal te aanvaarden. Meedoen betekent onvermijdelijk gebruikt worden en dat komt er op neer dat je minder txaenz – in dit geval dus, breingebruik – voor jezelf beschikbaar hebt dan “God of de Natuur of het lot jou rechtstreeks geeft”.

Zo is het gekomen. De precieze inhoud van de stortvloed (de lawine) van informatie laat mij onberoerd, ik neem er niet eens meer kennis van. Als me al eens iets onder ogen komt blijkt het allemaal al veel erger dan ik ‘dacht’ toen ik mijn opstellen uitschreef, dan ik denk als ik uitschrijf.

Ik hoef ook niet mee te doen: als ze er met hun zes miljarden, (eng nationaal gedacht, met hun 16 miljoen) niet uit komen, komen ze er met mijn hulp en inspanning ook niet uit. Zelfs als ik dictatoriale macht kreeg, kon ik de zaak niet veranderen. Ik hoef dus niets. Het gestreef is mijn txaenz niet waard. De maximale aanmaak van menselijk geluk en verantwoordelijk gedrag bereik ik door alleen en onopgemerkt (dus ongehinderd en onbestreden) met mijn eigen brein mijn eigen gedrag te besturen. Als en zo ja, voor zover, dat kan, wat helemaal niet zeker is.

Daartoe hoef ik dan ook – ik ga nu terug naar het onderwerp van dit opstel ‘in engere zin’ – niet uitdrukkelijk in opstellen melding te maken van alle begrippen die ik leerde en die, bij nader inzien, aan geen enkel [van gelovig handelende mensen onafhankelijk] optredend gegeven/verschijnsel verbonden zijn.

Het is genoeg mij uitdrukkelijk voor te houden, dat niet slechts goden en duivels niet bestaan, maar ook niet de wel aanvaarde verzinsels. Zoals firma’s, staten, verenigingen, contracten (inclusief huwelijken) enzovoort.

Dat mij voor en daardoor bewust houden, en dat herhaaldelijk. En daar is dat ‘uitschrijven, telkens weer’ goed voor, dat is voldoende.

Juist ook al het juridische is geloofsinhoud. Geloofsinhoud juist ook van – religieus gezien – ongelovigen, de ontkenners van goden en duivelen en geesten, en van sceptici.

Lees meer

Hieronder kunt u een reactie geven op bovenstaande tekst.
Het kan enige tijd duren voordat uw reactie geplaatst wordt.